Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych


…………………, dnia ………………… r.

………………….............

imię i nazwisko inwestora

........................................

…………………………. POWIATOWY INSPEKTOR

adres zamieszkania NADZORU BUDOWLANEGO

w WAŁCZU

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Zgodnie z art. 54 oraz art. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu ………………………..zakończono roboty budowlane polegające na budowie - rozbudowie - nadbudowie:

………………………………………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………………….................

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów)

w ......................................... na nieruchomości przy ul. ............................................................................

Nr ................ nr ewidencyjny gruntów ..................................... stanowiącej własność/zarządzanej przez

.....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

(właściciel, posiadacz lub jego zarządca i jego adres)

Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia ................................................ Nr ................................... udzielonego przez....................................................................

....................................................................................

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

Na podstawie art. 57 ust. 1, 2 i 3 załączam1 :

 1. Dziennik budowy - oryginał

 2. Projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2

 3. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe

 4. Oświadczenie kierownika budowy

 5. Protokóły badań i sprawdzeń - oryginały

 • Przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

 • o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy

 1. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy2

 2. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami z opisem (jeżeli występują)

 3. W przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

 4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis upoważnienia1

-pouczenie na odwrocie-

Pouczenie:

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 57 ust. 1b w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowiązku dołączenia dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej oraz potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, nie stosuje się.

Niepotrzebne skreślić

Nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyjątkiem protokołu badania szczelności instalacji gazowej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Nawrocka 23-02-2016 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Paulina Nawrocka 18-09-2020 14:23