Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.


…………………, dnia ………………… r.

………………….............

imię i nazwisko lub nazwa inwestora

........................................

…………………………. POWIATOWY INSPEKTORAT

adres, tel. kontaktowy NADZORU BUDOWLANEGO

w WAŁCZU

WNIOSEK

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub budynku*

Zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

wnoszę o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (ów) /części obiektu*:

.....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu, części obiektu lub zespołu obiektów)

w ..………………………. na nieruchomości przy ul. ……………………………………......................

Nr ………..… nr ewid. gruntów …..……………………….

Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę Nr …………………

z dnia ……………………....... udzielonego przez …………………………………………………........

Dane powierzchniowo - kubaturowe budynku/obiektu zgłaszanego do użytkowania:

Pow. zabudowy: .................. m2 Pow. użytkowa: .......................m2 Kubatura: ................. m3

Długość: …………. m Szerokość: ................ m Wysokość: ………….. m

Ilość izb (pokoje +kuchnia): ...................... Ilość kondygnacji nadziemnych: ....................

Instalacje w budynku:*

Wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, centralnego ogrzewania

Przyłącza:*

Wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe, gazowe, energetyczne, cieplne

........................................................

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące załączniki (art. 57 Prawa budowlanego)

Patrz: VERTE

* niepotrzebne skreślić

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące załączniki (art. 57 Prawa budowlanego)

 1. Dziennik budowy - oryginał

 2. Projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2

 3. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe

 4. Oświadczenie kierownika budowy

 1. o zgodności wykonania obiektu w stosunku do zatwierdzonego przez organ wydający decyzję pozwoleniu na budowę projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, z obowiązującymi przepisami i normami;

 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

 4. protokoły badań i sprawdzeń oraz opinie (protokół odbioru kominów przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, protokół lub oświadczenie osoby posiadającej wymagane kwalifikacje o wykonaniu instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, protokół z odbioru instalacji gazowej oraz jej szczelności);

 5. oświadczenie o wbudowanych wyrobach budowlanych.

 1. Protokoły badań i sprawdzeń - oryginały

 • Przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

 • o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), (o ile dotyczy)

 1. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy1

 2. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), (o ile jest wymagane);

 3. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
  z opisem (jeżeli występują)

 4. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

 5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis upoważnienia pełnomocnika (jeżeli jest ustanowiony)

Nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyjątkiem protokołu badania szczelności instalacji gazowej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Nawrocka 29-06-2015 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Paulina Nawrocka 18-09-2020 14:24